Bp. Hegedűs Gyula u 32.
Ügyfélszolgálat: +36-30-478-8101

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

biobello.hu – hatályos ettől a naptól: 2024-05-09

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Jelen webáruház ÁSZF a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral készült.
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével
kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel
munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Jancsek György
Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u.32.
Levelezési cím: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u.32.
Üzlet, átvételi pont címe: Chilimánia
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Nyilvántartási szám: 57563448
Adószám: 59519311-1-41
Képviselő: Jancsek György
Telefonszám: +36304788101
E-mail: info@biobello.hu
Honlap: http://biobello.hu
Bankszámlaszám: 10400085-86767655-56711006
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: LEBAKER Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság
Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32.
Elérhetőség: telefon: +36 70 9057660 info@cweb.hu
Weboldal: www.cweb.hu
Fogalmak
Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:
ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy
meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van
kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem
tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)
Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában,
vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
1. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit
Digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes
személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i
524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a
fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró,
külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A belső piacon
belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az
(EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. február 28-i (EU) 2018/302
európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2018/302 rendelet] alkalmazásában fogyasztónak
minősül a fentieken túlmenően az (EU) 2018/302 rendelet szerint vevőnek minősülő vállalkozás is
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,
hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely
olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének
feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon
képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú
árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége,
hogy – átalakítás szükségessége nélkül – együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos
típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a
személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő
tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében –
szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a
címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg,
hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő
eszközt alkalmaznak
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a
Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a
2. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül
a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a
2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.)
Korm. rendelet
Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a
jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a
jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési
határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának
feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon
elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem
iktatja.
Árak
Az árak forintban értendők. Az Eladó alanyi adómentes ÁFA értékesítés szempontjából, így az áraknak ÁFA tartalma
nincs. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat
3. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan
tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.
Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os Áru esetén a 20 %-os
kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált Áru).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja az Áru valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely
információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron az Árut vagy minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó az Árukkal kapcsolatos kellékszavatossági, termékszavatossági, jótállási igényt vagy az Eladó, vagy az
Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével
közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, egyéni jog- vagy
érdeksérelem megszüntetésére irányuló kifogását (az Fgytv. szerinti fogyasztói panaszt) az alábbi elérhetőségeken
és módokon terjesztheti elő:
Személyesen szóban az alábbi címen: Chilimánia
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Nyitvatartás
Hétfő-Csütörtökig: 10-18
Péntek: 10-17
Szombat: 10-13
Vasárnap: Zárva
Írásban az alábbi internetes oldalon keresztül: http://biobello.hu
Írásban az alábbi email címen keresztül: info@biobello.hu
Írásban postai úton: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u.32.
A fogyasztó kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igényét az Eladó nem az Fgytv. fogyasztói
panasz kezelésére vonatkozó szabályai, hanem külön jogszabályok szerint köteles intézni.
A fogyasztó az Fgytv. szerinti panaszát, mely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró
személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére
irányuló kifogása, – a kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igény kivételével – szóban vagy írásban
közölheti a vállalkozással.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és
az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát
személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus
4. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az
írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben igazolható módon
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint
levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel
kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem
rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Fogyasztóvédelmi eljárás
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú
hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalok látják el, ezek
listája itt található: http://www.kormanyhivatalok.hu/
Bírósági eljárás
Az ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás
keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény rendelkezései szerint.
Békéltető testületi eljárás
Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti
illetékes, vagy az Ön által a kérelemben megjelölt Békéltető Testülethez fordulni. A békéltető testület eljárása
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését.
A békéltető testület – kivéve, ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér – a meghallgatást személyes jelenlét
nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a
továbbiakban: online meghallgatás).
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében kötelesek
vagyunk a békéltető testület felhívására határidőn belül válasziratunkat megküldeni a békéltető testület számára. A
fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról
szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a
vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az
online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha
a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles
legalább online részt venni a meghallgatáson.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu
5. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest
Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye,
Tolna vármegye
Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves
vármegye, Nógrád vármegye
Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye
Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom
vármegye, Veszprém vármegye
Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas
vármegye, Zala vármegye
Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, HajdúBihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye
Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye
Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: panaszrendezes.hu
Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén
A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló
foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil
szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a
Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.
6. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül
lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a
távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar
feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni
kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal
szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján
tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli
felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása
esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Jancsek György
Fogyasztó Barát értékelések
Tájékoztatjuk a Vevőket, hogy az Eladó igénybe veszi Honlapján a Fogyasztó Barát értékelési rendszert. Az
értékelési rendszer nem az egyes Áruk, hanem az Eladó (a webshop) értékelését teszi lehetővé, az értékelési
rendszerben az alábbi technikai intézkedések biztosítják, hogy csak tényleges vásárlók adhassanak le értékelést:
1. a rendszer az azt használó webshoptól függetlenül működik oly módon, hogy a vásárlást követően nyílik fel
az értékelő WIDGET, és a leadott értékeléseket a Fogyasztó Barát (JUTASA Kft.) tárolja a saját rendszerében.
2. vélemény leadására szintén csak úgy van mód, hogy a vásárlást követően a Fogyasztó Barát részére
megadott e-mail címre küldött e-mailben tud a tényleges vásárló véleményt írni.
Az értékelési rendszert használó webshopnak sem az értékelések sem a vélemények törlésére nincs technikai
lehetősége.
A fentiek következtében a rendszer csak valós vásárlók értékeléseit és véleményeit tartalmazza, és a rendszer a
pozitív és negatív vélemények között nem tesz különbséget, azokat egyaránt megjeleníti.
Egyéb értékelések
Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig
szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a
termékkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt
elfogadja.
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben
maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti
7. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
magatartási kódexe.
Tájékoztatás a digitális elemeket tartalmazó áruk működéséről, valamint az
alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül
a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő
adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak
tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
Az Áruk lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható Áruk lényeges tulajdonságairól az egyes Áruknál szereplő leírásokban adunk
tájékoztatást.
Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt
adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a
bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra,
illetve szállításra az Áru. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó
tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés
létrejöttét. Amennyiben a Vásárló véglegesítette rendelését és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető
legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell a rendelése módosítását. A hibás rendelés módosítását a
megrendeléskor megadott e-mail címről küldött levéllel, vagy telefonhívással jelezheti Vásárló az Eladó felé.
A honlap használata
A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.
A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes
termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás
esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie.
Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a “Kosárba” gombra kattintva helyezhet – tetszőleges számú – terméket a kosárba
anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül
ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja
vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön
által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár
tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a “Rendelés véglegesítése” gomb megnyomásáig – szabadon
módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek
helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „Terméket hozzáadtuk a
kosárhoz” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „Tovább a kosárhoz”
gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy újabb terméket szeretne a kosárba
helyezni, úgy kattintson a „Vissza a termékhez” gombra!
8. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti
a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát
megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által
megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb
lenyomásával folytathatja a vásárlást.
Vásárlói adatok megadása
„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által kiválasztott termékek
megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Szállítási szolgáltatás” dobozban kell bejelölnie, hogy a
megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni (személyes átvétel), vagy kiszállítást kér. Kiszállítás esetén a
rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
A „Felhasználói adatok” szövegdobozban e-mail címét, a „Számlázási információ” szövegdobozban teljes nevét,
címét, telefonszámát tudja megadni. A ”Szállítási információ” szövegdobozban a rendszer automatikusan a
„Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük
távolítsa el a pipát. A „Megjegyzés” szövegdobozban” Ön tetszőlegesen adhat meg további információt.
A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a
megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és
visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés
áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a
felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem
változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt Áruknak,
valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le
megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére
vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell
tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga
után. Eladó köteles a megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul
visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás
jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló
mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés
leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön
megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának.
Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl.
név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg –
velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja
meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy
megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.
9. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A
szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében
hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás, ajánlat elfogadása).
Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend
Amennyiben a Vásárló nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott Árut és a jogszabályokban biztosított
indoklás nélküli 14 napon belüli elállási szándékát sem jelzi az Eladó felé, megszegi az Eladóval kötött szerződését,
amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása. Ebben az esetben Eladó
megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, amennyiben ezt Vásárlóval egyeztetni tudja, de az ismételt kiszállítást
szállítási díj fizetéséhez kötheti. Amennyiben az ismételt kiszállítás sikertelen, vagy azt nem lehet a Vásárlóval
egyeztetni, mert a Vásárló megtagadja az együttműködést, Eladó jogosult a Vásárlóval kötött szerződést a
szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként
érvényesíteni Vásárló felé. Felek a szerződés felmondására elfogadják a Vásárló által a rendeléskor használt email,
mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a
felmondó levél a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.
Fizetési módok
Készpénzes fizetés
Önnek lehetősége van a termék árát és a kiszállítás díját a termék átvételekor készpénzben kifizetni.
Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel”
fizetési módot. Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
Bankkártyás fizetés
Chilimánia átvételi ponton történő vásárlás esetén készpénzes és bankkártyás fizetésre is van lehetőség. Cím: 1136
Budapest, Hegedűs Gyula utca 32. Nyitvatartás
Banki átutalás
Az Áruk ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
Előre átutalás esetén az átutalásokat Jancsek György Egyéni vállalkozó 10400085-86767655-56711006 számú
számlájára kérjük teljesíteni. A megrendelésről küldött visszaigazoló e-mailben – amennyiben az előre utalásos
fizetési módot választotta – az utaláshoz szükséges információkról pontos tájékoztatást küldünk. A megrendelt
árukat a rendelési érték teljes összegének bankszámlánkon történő jóváírását követően szállítjuk. (Kérjük, a
megjegyzésben tüntessék fel a megrendelésszámot). Amennyiben az utalás nem érkezik be számlánkra egy héten
belül, a rendelést automatikusan töröljük! Megértésüket köszönjük!Az Áruk ellenértékét banki átutalás útján is
rendezheti.
Átvételi módok, átvételi díjak
GLS futárszolgálat
Az online vásárlásoknál a háztól házig futárszolgálattal történő kiszállítás a legnépszerűbb, de évről évre nő a
személyes átvétel aránya. A megrendelők kényelmesen és saját időbeosztásuk szerint vehetik át az árut a GLS
CsomagPontokon keresztül, ahol a készpénzes fizetés biztosított.
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 2 kg 1990 Ft
10. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
2.1 kg 10 kg 2390 Ft
10.1 kg 20 kg 2990 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
GLS szállítás kiválasztása esetén a szállítási idő 1-2 munkanap is lehet!
MPL futárszolgálat
Kényelmes és egyszerű csomagátvételi lehetőség. Fizethet bankkártyával vagy készpénzzel.
A kézbesítést kérheti lakcímére, vagy akár munkahelyére. Országos lefedettség.
Kétszeri kézbesítési kísérlet MPL Üzleti csomag esetén, amelyet az alapdíj tartalmaz.
Bővebb info: https://www.posta.hu/kuldemeny_erkezese/haznal_torteno_csomagkezbesites
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 4 kg 1990 Ft
4.1 kg 10 kg 2190 Ft
10.1 kg 20 kg 2990 Ft
20.1 kg 40 kg 5990 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
Az MPL szállítás kiválasztása esetén a szállítási idő 3-4 munkanap is lehet!
GLS csomagpont
A GLS CsomagPontok jól megközelíthető helyeken találhatók, például bevásárlóközpontokban, benzinkutakon,
könyvesboltokban vagy egyéb forgalmas üzletekben. A legtöbb hosszú nyitva tartással, akár hétvégén is várja a
csomagot átvenni vagy feladni kívánó ügyfeleket. GLS e-mail vagy SMS értesítőt küld a címzettnek az áru
kiszállításáról. A vevő 5 munkanapon belül, bármikor átveheti a csomagot, figyelembe véve a GLS CsomagPont
nyitva tartási idejét.
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 2 kg 1290 Ft
2.1 kg 4 kg 1490 Ft
4.1 kg 20 kg 1990 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
GLS csomagpont szállítás kiválasztása esetén a szállítási idő 1-2 munkanap is lehet!
MPL Posta Pont
Miért érdemes MOL- Coop PostaPontra rendelni?
Mert a legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a
munka előtt és után is elhozható a csomag. Itt megnézhető, hogy Önnek melyik esik útba.
SMS-ben vagy e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
Az átvételi pontok könnyen megközelíthetőek.
A kutakon a parkolás egyszerű és ingyenes.
A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
11. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
A küldemények maximális tömege 20 kg.
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 2 kg 990 Ft
2.1 kg 10 kg 1090 Ft
10.1 kg 20 kg 1190 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
Az MPL szállítás kiválasztása esetén a szállítási idő 3-4 munkanap is lehet!
GLS csomagautomata
Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok
A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 2 kg 1290 Ft
2.1 kg 4 kg 1490 Ft
4.1 kg 20 kg 1990 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
GLS csomagpont szállítás kiválasztása esetén a szállítási idő 1-2 munkanap is lehet!
MPL Csomagautomata
A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak,
amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors – a kapott kód és telefonszámunk
megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24 órában állnak a rendelkezésünkre.
Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata
Minimum Maximum Szállítási díj
0 kg 2 kg 990 Ft
2.1 kg 10 kg 1090 Ft
10 kg 20 kg 1190 Ft
További költségek a szállítási díjon felül:
Utánvét esetén +400 Ft költséget számítunk fel.
Az MPL Csomagautomata kiválasztása esetén a szállítási idő 3-4 munkanap is lehet!
Személyes átvétel
Cím: 1136 Budapest Hegedűs Gyula utca 32. Chilimánia üzletA megrendelt terméket szermélyesen is átveheti
üzletünkben.
Nyitvatartás
Hétfő-Csütörtökig: 10-18
Péntek: 10-17
Szombat: 10-13
Vasárnap: Zárva
12. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Önt nem terheli semmilyen díj.
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 3
nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a
Vevő jogosult a szerződéstől elállni. Az egyes szállítási módoknál az általános teljesítési határidőtől esetlegesen
eltérő szállítási határidőt minden esetben jelezzük.
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt Árut, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az
esetet, amikor elállási jogával élt), vagy az Áru nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a
megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja az Áru átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának kifizetése sikeresen
megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett
Áru esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben az Áru ára
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Külföldre történő értékesítés
Az Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió
területén belüli Vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a
megrendelt Áruk kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet
előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára,
vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési
hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe
szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el,
amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, az Eladó nem köteles a Vásárló tagállami szerinti
nyelven kommunikálni a Vásárlóval.
Az Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Áruval kapcsolatban
meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek,
vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.
Az Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Áru esetében.
A Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,
Az Eladó visszatarthatja az Áru átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy az Áru árának és a szállítási díjnak
kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az
esetet is, amikor az átutalással fizetett Áru esetén a Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat
(szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt az Eladó nem kapja meg teljes mértékben
a vételár összegét). Amennyiben az Áru ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
hívhatja fel a Vásárlót.
Az Eladó az Áru átadása érdekében a magyar Vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem
magyarországi Vásárlóknak is.
Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint kérheti az Áru szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai
Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási
13. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
módon.
Amennyiben a Vásárló az ÁSZF szerint választhatja az Áru személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem
magyarországi Vásárló is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy az Áru szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar Vásárlót ez a
jog nem illet meg.
Az Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a Vásárló a szállítási díjat nem
fizeti meg az Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, az Eladó a
szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti a Vásárló számára.
14. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Fogyasztói tájékoztató
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli
elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó
az elállási jogát
a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) az Árunak,
ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott
Árunak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a
szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az
ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Amennyiben Eladó az elállási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a Korm. rendelet 22.
§-ában foglaltakról), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról nem tájékoztatta a fogyasztót, a fentiekben
írt elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. Amennyiben az Eladó az elállási határidő lejártát követő 12
hónapon belül megadta a fogyasztónak az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatást, az elállásra vagy
felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított 14. napon jár le.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat
útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.
Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni
határidőn belül.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón
visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az
elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által
ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így
a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos
15. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak
visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó
kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből
adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott
bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az
Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási
díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem
szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell
figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
Az Áru visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut
haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak
vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek
minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.
Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése
A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni.
Amennyiben az Eladó az Árut üzlethelyiségben is értékesíti, és a fogyasztó a vállalkozás üzlethelyiségében
személyesen gyakorolja az elállási jogát, jogosult ezzel egyidejűleg az árut visszaadni a vállalkozásnak. Ha a
fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött –
szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a
szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a
szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye
figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel
gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
16. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm.
Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a. a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a
fogyasztó számára, jelen kivételi esetre csak akkor lehet hivatkozni, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett
előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti
elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;
b. olyan Áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem
befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c. olyan nem előre gyártott Áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére
állítottak elő, vagy olyan Áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Áru tekintetében;
e. olyan zárt csomagolású Áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő
felbontása után nem küldhető vissza;
f. olyan Áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Áruval;
g. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható
módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor
állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot
követően kerül sor;
h. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a
fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjárműkölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés
esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha az Eladó a fogyasztó kifejezett,
előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott
annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a
vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.
Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,
kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre
vonatkozóan
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembevételével készült
A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő
vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.
A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében
A szerződésszerű teljesítés követelményei általánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális
elemet tartalmazó áruk esetében
Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben
foglalt követelményeknek.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak
17. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel
alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a
szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az
üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és
biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak
alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány
vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír
rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és
egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a
biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak
képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó
nyilvános – különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését
rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a
csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és
meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy
próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.
Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy
a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie
a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy
a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.
Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése
Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy
a) az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó
felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
b) az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve
digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által –
rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.
Ha az adásvételi szerződés szerint az árut az Eladó helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés az Eladó
felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell az Eladó által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe
helyezés befejeződött.
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel az
áru digitális tartalommal kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos
szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy következik be vagy válik felismerhetővé.
A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális elemeket tartalmazó
áru esetében
Digitális elemeket tartalmazó áru esetében az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon az áru
digitális tartalmának vagy az azzal kapcsolatos digitális szolgáltatás olyan frissítéseiről – ideértve a biztonsági
frissítéseket is -, amelyek az áru szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint biztosítania kell,
hogy a fogyasztó meg is kapja azokat.
18. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
Az Eladónak a frissítés elérhetővé tételét, ha az adásvételi szerződés
a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás egyszeri szolgáltatásáról rendelkezik, akkor az áru és a
digitális elemek típusa és célja, valamint az egyedi körülmények és a szerződés jellege alapján a fogyasztó
által észszerűen elvárható; vagy
a digitális tartalom meghatározott időszakon keresztül történő folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, akkor
két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éves
időszakon keresztül kell biztosítania.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül a rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó nem felel az
áru hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve, hogy
a) az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának
következményeiről; és
b) a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése nem az
Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
hogy az áru valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt leírtaktól, és az adásvételi szerződés megkötésekor a
fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés keretében eladott digitális tartalom értékesítése
esetén
Az Eladó a digitális tartalmat a fogyasztónak szolgáltatja, illetve nyújtja. A felek eltérő megállapodásának hiányában
Az Eladó a szerződéskötést követően indokolatlan késedelem nélkül szolgáltatja a fogyasztónak a digitális
tartalmat, a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban.
A szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a digitális tartalom vagy – az ahhoz való hozzáféréshez szükséges
vagy annak letöltésére alkalmas – bármely megoldás a fogyasztóhoz, illetve a fogyasztó által e célból kiválasztott
fizikai vagy virtuális eszközre került.
Az Eladónak biztosítania kell, hogy a fogyasztó értesítést kapjon a digitális tartalom olyan frissítéseiről – ideértve a
biztonsági frissítéseket is -, amelyek a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás
szerződésszerűségének fenntartásához szükségesek, valamint megkapja azokat.
Ha a szerződés alapján a digitális tartalom szolgáltatása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan
történik, a digitális tartalom tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt
biztosítani kell.
Ha a fogyasztó nem telepíti észszerű határidőn belül az Eladó által rendelkezésre bocsátott frissítéseket, az Eladó
nem felel a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából fakad, feltéve,
hogy
az Eladó tájékoztatta a fogyasztót a frissítés elérhetőségéről és a telepítés fogyasztó általi elmulasztásának
következményeiről; és
a frissítés fogyasztó általi telepítésének elmulasztása vagy a frissítés fogyasztó általi helytelen telepítése
nem az Eladó által biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztó külön tájékoztatást kapott arról,
hogy a digitális tartalom valamely konkrét tulajdonsága eltér az itt meghatározott követelményektől, és a szerződés
megkötésekor a fogyasztó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.
Hibásan teljesít az Eladó, ha a digitálistartalom-szolgáltatás hibája a fogyasztó digitális környezetébe való
szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
a digitális tartalom integrálását az Eladó végezte el, vagy az integrálást az Eladó felelősségvállalása mellett
végezték; vagy
19. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
a digitális tartalmat a fogyasztónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást az Eladó által
rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.
Ha a szerződés a digitális tartalomdigitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül
történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, az Eladó felel a digitális tartalommal kapcsolatos hibáért,
amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.
Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik az
ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a fogyasztó által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Nem teljesít hibásan ugyanakkor az Eladó, ha bizonyítja, hogy a
fogyasztó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki
követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a
fogyasztót.
A fogyasztó köteles együttműködni az Eladóval annak érdekében, hogy az Eladó – a műszaki szempontból
rendelkezésére álló és a fogyasztó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával –
meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a fogyasztó digitális környezete. Ha a fogyasztó nem tesz eleget ennek az
együttműködési kötelezettségének, miután az Eladó e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és
érthető módon tájékoztatta, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy
a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti
teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári
Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó
áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában
fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A
használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket,
amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák
jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan
minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan
hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és
azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor
tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az
aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru
20. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását
igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem
teljesítette az alábbi feltételeket
az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és
céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy
kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a
csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés
költségeinek viselését.
megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé
tételét
a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali
megszüntetését teszi indokolttá, vagy
az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás
észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut
szerződésszerűvé tenni.
Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak
bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy
egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás
teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Általánosan érvényesülő szabály, hogy:
az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának
megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre
vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy
kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell
számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell
bocsátania.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű
teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a
megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.
Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok
tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az
adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb
áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek
megfelelő árukat tartsa meg.
Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk
egy része tekintetében szünteti meg, úgy
21. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában
teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon
belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem
tudja használni.
Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.
Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is
megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban
már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?
Az áru akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti.
E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági jogait a termék előállítójával vagy forgalmazójával (a továbbiakban együtt: gyártó) szemben
gyakorolhatja.
Milyen bizonyítási szabály érvényesül termékszavatossági igény érvényesítése esetén?
Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, hogy a termékhiba a gyártó általi
forgalomba hozatal időpontjában fennállt.
A gyártó milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
22. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral
Domain biobello.hu
E-mail info@biobello.hu
Telefon +36304788101
Cégnév Jancsek György
A gyártó akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető
vagy
az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy Ön ugyanazon hiba miatt a vállalkozással szemben kellékszavatossági és a gyártóval
szemben termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Termékszavatossági
igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve a termék javítással érintett részére
vonatkozó kellékszavatossági igényét a továbbiakban már csak a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Eladó nem forgalmaz jótállás köteles terméket, az általa forgalmazott termékekre nem terjed ki az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya.
Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra,
kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő Vevők
esetében
Kellékszavatossági jogok általános szabályai
Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az
Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az
Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az
indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A
használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket,
amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák
jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan
minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan
hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és
azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor
tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a
teljesítés (átadás) napján indul.
Termékszavatosság és Jótállás
A termékszavatosság, valamint a kötelező jótállás csak fogyasztónak minősülő vásárlót illet meg.
Amennyiben az Eladó adott Áruhoz önként jótállás biztosít, ezt az Áru megvásárlása során külön jelzi.
Amennyiben az Áruhoz a gyártó a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő gyártói jótállást biztosít, azt
közvetlenül a gyártónál lehet érvényesíteni.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
23. Hatályos ettől a naptól: 2024.05.09. Készült a Fogyasztó Barát ÁSZF generátorral

 

Kupon kedvezmény

29 990 Ft-os vásárlás esetén azonnal beváltható 1 000 Ft kedvezményt kapsz egy kupon segítségével.

Személyes átvétel

1136 Budapeset, Hegedűs Gyula utca 32.

Megbízható szállítás | GLS futárcéggel

Rendelésedet 2 munkanapon belül kiszállítjuk.

Quickpay biztonságos fizetés

Quickpay / MasterCard / Visa